Re Ricard in Friûl

Ǧuanluche Franco

Re Ricard in Friûl

Da lis strichis cul Saladìn
a lis sgrifis dal cont di Gurize

(C) 2012 Clape Culturâl Aquilee (2ed)

Il romanč

Al è un fat di veretât che il re anglês Ricard Cûr di Lion al à sčhavačhât fûr par fûr il Friûl par tornâ tal so Paîs, daspò finide malementri la Tierce Crosade.

Ricard Cûr di LionNus al contin storics e scritôrs foresčh e un cetančh dai nestris, ma dučh cence palesâ tros detais in plui dal fat nûd e crûd: pôc e nuje sul sît dal litorâl adriatic che Ricard al à metût pîd a rive in Friûl; nuje su tros dîs chʼal à scugnût fermâsi chenti; nuje dibot sul trop di crosâts che si menave daûrsi par frontâ i pericuj ch’al varès incuintrât girand par miege Europe prin di rivâ te sô ìsule; nuje su cui che lu compagnave te traviersade des tieris dal Patriarčhe di Aquilee che in chê volte al “regnave” in Friûl e che di sigûr al podeve judâ o contrastâ il so passaǧ.

I piligrìns ch’a tornavin di Tiere Sante, màssime chej ch’a vevin stât a bati tes crosadis, a ǧholdevin in dute Europe di un tratament speciâl, une sorte di ausvais deplomatic, figurâsi un re crosât! E màssime chel re che la sô famee, chê dai d’Anǧù, a veve un cont viert cu la Glesie.

Di fat il pari di Ricard, Indrì II, al veve fat sassinâ Tomâs Becket, il vescul primât de Glesie di Anglie. Il fat al jere stât sucedût dal 1170 cuand che Ricard al veve nome che tredis agns e ančhe s’al jere pôc plui di un frut, chel malfat di so pari no s’al jere dal sigûr dismenteât.

E no jerin passâts tre agns che il Pape Lissandri III al veve beatificât il martar anglês. E la sô divozion si jere slarǧhade int’un amen in dute l’Europe e a jere rivade daurman ančhe in Friûl, tant al è vêr che te basiliche di Aquilee ǧa tal 1180 il patriarčhe al veve benedît un altâr di marmul cu la figure dal gnûv sant donǧhe di San Pieri e dal Crist.

San tomâs Beckett

La storie di Ricard in Friûl in ogni câs a jè in chesčh pôs fats ančhe se significatîvs. Ma no la nestre storie. O vin lavorât di fantasìe, che ben s’intind, ma cence mai tradî chê ch’e àn scrit i storics di profession.