Cuviertine de «Re Ricard in Friûl»

Gianluca Franco

Re Ricard in Friûl

Da lis trichis cul Saladin a lis sgrifis dal Cont di Guriza

© Clape Culturâl Aquilee 2015

Golaine «Nazion Furlane N. 12
Nonantesim-prin titul de CCA

Si cjatilu:
LEG - Libreria Editrice Goriziana
Corso G. Verdi, 67, Guriza


La crepe

Cjarlins, ai 16 di Avrîl dal 1860

Al jere di cualchi timp in ca che a Rine i pareve che Dolfo le cjalàs intune maniere gnove, che jê no jere in câs di capî e di motivâ. A vevin zuiât dongjelaltris di cuant ch’a jerin frutins, ch’a vevin lis cjasis che si fasevin fûr sul stes bearç e li i fruts a fasevin dispès zornade.

Jê e veve simpri pensât a lui tant che a un dai siei fradis, metipen come a Milio ch’al veve i siei stes agns, ma di cuant che jê e veve començât a vê il mâl solit, lui al jere mudât. I vignive parmìs ogni moment cun cualchi scuse e al jere bon di stâi dongje ancje un timp cence dî nuie.

Chê de dì prin, po! Lui al veve volût, siôr sì, che jê i des par un moment lis sôs cjalcis, che po a jerin chês di sô sûr Lisute e che lis veve dopradis dal sigûr ancje Milio. Lui, Dolfo, lis veve metudis sù e po nol voleve tornâjes. Ce matadis. Cuissà ce che i passave tal cjâf.

Cumò i jere di gnûf a ret, biel ch’a levin bande il mâr, par menâ a passon lis ocjis. Il soreli al scjaldave pardabon, e sì che si jere nome tal mês di Avrîl. Ch’a sudavin i doi frutats e ch’a sudavin ancje lis fueutis juste screadis sui agaçs. Cussì, rivâts ch’a forin li dal fontanon, jê e veve bevût di gust chê aghe frescje ch’e spissulave dal tubul e che i sgrisulave il cîl de bocje.

Li de gleseute di San Tomâs, là ch’e jere une biele largjure, come par solit, si vevin metût pognets te jerbe par contâses, intant che lis ocjis a becotavin e a svuacaravin tes pocis lenti ator. E a jê i jere vignude presse di fâ un got di aghe.

Si veve tirât sù e si veve puartât in bande. Ma come ch’e veve començât a tirâ sù la cotule e jere restade inguside tal sintîsi la sô cjaladure a impeolâsi intor e si veve tirât ancjemò plui in bande, daûr di une cise, che là e podeve parâsi.

Sul imprin no si veve incjolt di chê burele par tiere, ch’e jere dute cjapade a pensâ ce che i sucedeve a Dolfo. Ma cuant che si veve tirât sù e ch’e veve butât par un maritimp i voi par di là, e veve berlât daurman, cence pensâ a ce ch’e steve disint.

«Dolfo! Dolfo! Ven ca svelt!»

E lui, si capìs, i jere corût dacîs di dute buride.

«Ce isal po?»

«Ven viôt mo ce ch’al è ca!»

«Ce?»

«Chest, po!»

«E je une crepe!»

«Ah! Une crepe!»

«Cuissà di cuant ch’e je ca!»

«Ce sens! Ce impression! Come chê ch’o vin cjatât sot dal cocolâr?»

«Chê e jere chê di un cjan. Cheste mi pâr ch’e sedi chê di un cristian».

«Ah! Pal amôr di Diu!»

«Viodìn mo ce ch’al è dentri!»

«No, ti sconzuri!»

«Par viodi, juste par viodi!»

«No, no. Lassìnle indulà ch’e je. E puarte peule!»

«Nome par viodi!» dissàl Dolfo ch’al jere un alc sustât tal viodile cussì spasimade.

La crepe e jere infondade te tiere. Lui le tirà fûr. Dentri vie e jere çondare, dute vueide avuâl, come che le vessin metude li di pôc. Tignintle a ret de muse, al lupiave tal scûr di chês dôs voglariis, cirint di inficjâsi di cemût ch’al podeve jessi stât il so paron. O la sô parone, magari.

Parsore de voglarie di çampe e veve come une rie plui scure, une sorte di sfris, salacor une viere feride.

«Sint cemût ch’e je lizere!»

«No mo! Nancje par impens!»

«Sù, sint mo!»

«No jo! No e po no!»

Viodint che la crepe a Rine i deve come fastidi e no savint plui ce fâ di jê, dut a bot i disè:

«O podaressin lâ li de poçate e viodi s’e sta a flôr da l’aghe o se e va sot».

«Bon, ma tegnile tu! No vuei nancje tocjâle cuntun dêt jo!»

A lerin de bande de Ziline, pôc vie de glesie, e petant varcs sui claps grancj, ch’a jerin in polse te aghe di agnorums, Dolfo al rivà a poiâle tal mieç de corint. Biel lant vie sul pêl da l’aghe la crepe, che ur mostrave ai fruts la codope, si voltà planc planchin, pandint di bot come slavrâts i ingjâfs dai voi, juste prin di infondâsi tal flum.

«Ce sgrisui!» e de sù Rine. «Tornìn mai a viodi des ocjis che s’o vessin di pierdint une... puare mai me! E dut par lâ daûr dai tiei mateçs!»

A tornarin indaûr cidins, un denant di chê altre. Dacîs de glesie a ingrumarin lis ocjis e i tocjà cumò a Dolfo di fâ la roie. Lui, cui siei solits pinsîrs, al lee li de cise indulà ch’e jere stade jê. E al berlà daurman.

«Joi! Nol pues jessi!»

«Ce ti passial cumò?»

«Oh Signôr! Oh Signorut benedet!» al berlà Dolfo pensant che salacor chel al jere il cjastì pai malpinsîrs ch’al veve vût intor di Rine.

«Ce isal Dolfo cumò?»

Ma Dolfo nol veve plui il snait di prin. Cumò al jere dabon spaurît e nol veve cûr di rispuindii. Al sintì alore i pas lizêrs di jê e chel so bonodôr a vignîi daprûf, e la sô vôs dolce, cun chel tremôr stratignût:

«Ce isal?»

«Ven viôt!»

«Une crepe! Inmò une crepe!»

«No une crepe! Simpri chê crepe!»

«Me ce disistu!»

«Viôt il sfris! Parsore dal voli a çampe! Lu veve tâl cuâl chê ch’o vin butât te Ziline!»

«Sêstu sigûr?» e disè jê.

«Diu al è bon testemoni!»

«Sêstu bon di fâ la crôs?»

«Sun chel di miôr ch’al è!»

Jê e voleve domandâi su ce ch’al varès fat la crôs ma e veve come un presintiment e no veve cûr di stâ a sintî la sô rispueste.

Si cjalarin tai voi e a començarin a cori di dute buride cuintri cjase, biel lassant lis ocjis denant de glesie di San Tomâs. Che a cjalâlis adalt a parevin buinecenis tal mâr vert di un prât di Avrîl.


Tabele

 La crepe

 Cungjò Tiere Sante

Il segret da la plagne arside — La profezie dal vieli — Re Ricard, il Cûr di Lion — Un mistîr vieli tant che il mont — Tal puart di San Zuan d'Acri

 La traviersade

Il naufragji — Insiums di malaiar — I piratis dal Mâr di Adrie — L’ultime bataie in Tiere Sante

 Te basiliche di Popon

Un pichet di vuardiis in spiete — Gotfrêt di Hohenstaufen — L’onôr di Diu — Une scomuniche papâl — La disparizion misteriose

 La vuaite

Mainard di Guriza — Une furbarie a mieç — Tes mans dal cont — Un cjaval ch’al çoncone cun dute sgrimie — Tal cjistiel di Guriza — Un misteri che si pant

 Tal Forum Julii

Di fradi a fradi — Tai boscs di Sedean — La citât di Pauli il Diacun — Rugjêr di Argenton — Il fi dal cont — Il mulin a aghe

 La cature

Il slas de Normandie — Un re che nol è plui un re — Gnan par gnan — La veretât e pues fâ mâl — Une neveade famose

 Il vescul


Gnovis

19 Lui 2013
Presentazion di
Re Ricard in Friûl
a Guriza
Zardin de Libreria Editrice Goriziana, Corso Giuseppe Verdi, 67, 34170 Gorizia GO + Google Map
18.00

Presentazion di Adriano Ossola

Al fevele cul autôr Gianni Nazzi

Leturis di Enrica Bon

Intervent musicâl dal Ensemble d'Anjou

Organizazion: Libreria Editrice Goriziana

2 Lui 2013
Presentazion di
Re Ricard in Friûl
a Monfalcon
Bar «Il Carso in Corso», Cors del Popul, 11, Monfalcon + Google Map
20.00

Introduzion di Franco Braida

Intervent musicâl dal Ensemble d'Anjou

Organizazion: Il Carso in Corso

27 Jug 2013
Presentazion di
Re Ricard in Friûl
a Bertiûl
Enoteche di Bertiûl, vie Trieste, 4, 33032 Bertiolo (UD) + Google Map
20.30

Presentazion di: Feliciano Medeot

Leturis di: Pauli Bortolussi

Intervent musicâl dal Ensemble d'Anjou

Organizazion: Comun di Bertiûl

8 Fev 2013
Presentazion di
Re Ricard in Friûl
a Cjarlins
Sale Consiliâr (Ex Latarie Turnarie) - Vicolo Latteria, Cjarlins + Google Map
20.30

Introduzion di Diego Navarria

Coment di Stefano Montello

Leturis di Enrica Bon

Intervent musicâl dal Ensemble d'Anjou

Organizazion: Comun di Cjarlins

14 Sep 2012
Presentazion di
Re Ricard in Friûl
a Capriva
Cjase Canoniche, vie Buonarroti 2, Capriva + Google Map
20.30

Presentazion di Feliciano Medeot

Coment di Gianni Nazzi

Leturis di Enrica Bon

Intervent musicâl dal Ensemble d'Anjou

Organizazion: Parochie dal SS. Non di Marie di Capriva